Which Striker? (only one of)

Zaza
25% (3 votes)
Bony
50% (6 votes)
Remy
25% (3 votes)
Total votes: 12

©Copyright WestHamFans.org 2001-2018